Obchodní podmínky pro partnerské salony

LYCON DO SALONU

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 1. Společnost WAXoff s.r.o.je výhradním dovozcem a distributorem značky LYCON COSMETICS, se sídlem podnikání Láskova 1801/5, Praha 11 – Chodov, 14800, IČ 19187378, DIČ CZ19187378, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou zn. C382761 vedeném u Městského soudu v Praze, e -mail: info@lycon.cz, telefonní číslo: 774 564 669, číslo účtu pro platby z ČR: 2202518085/2010 vedený u FIO banky, (dále jen «prodávající»). Prodávajícím se rozumí dle těchto obchodních podmínek osoba vykonávající činnost na základě živnostenského zákona.
 2. Prodávající má výhradní oprávnění dovážet a prodávat (distribuovat) na území České republiky výrobky značky
 3. Kupujícím je podnikatel, který nakupuje od prodávajícího výrobky značky LYCON či je jinak užívá za účelem svého podnikání s těmito výrobky či službami (dále jen «kupující»).
 4. Prodávající i kupující se řídí těmito obchodními podmínkami a příslušnými českými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012, novým občanským zákoníkem (dále jen «NOZ»).

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Předmětem obchodních podmínek jsou vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím (který není spotřebitelem) související s nákupem výrobků značky LYCON v České republice.
 2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen «smluvní strany»).
 3. Kupní smlouva mezi smluvními stranami je uzavřena momentem potvrzení objednávky a vystavením daňového dokladu prodávajícím kupujícímu. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je telefonicky podaná či elektronicky zaslaná objednávka zboží kupujícím.

ŠKOLENÍ LYCON, REZERVAČNÍ POPLATEK  

 1. Prodávající nabízí spolupráci bez školení či se školením. Prodávající nabízí 2 typy školení a termíny postupně vyhlašuje. Kupující je předem seznámen s cenou školení a případnou slevou. Kupující má možnost si zažádat o volné termíny školení a následně termín rezervovat. Prodávající na základě této rezervace vystaví fakturu v hodnotě 1 000 Kč bez DPH. Uhrazený poplatek se započítává do výsledné ceny školení. Splatnost faktury je 1 týden. Uhrazením faktury je rezervace potvrzena. V případě, že faktura nebude uhrazena ke dni splatnosti, rezervace je automaticky zrušena.   
 2. V případě zrušení účasti na školení více než týden před termínem je částka 1 000 Kč vrácena kupujícímu na účet a to nejpozději do 14 dnů od data zrušení. 
 3. V případě zrušení účasti na školení 7 a méně dní před termínem - a to z jakéhokoliv důvodu - částka propadá ve prospěch prodávajícího, tedy pořadateli školení. Ten ji použije na pokrytí nákladů vzniklých s organizací školení. Částka je nevratná a kupující je s tímto seznámen. 
 4. Při další rezervaci termínu bude účtována plná cena školení bez slevy a požadována platba plné částky předem, převodem na účet.

OTEVÍRACÍ OBJEDNÁVKA

 1. LYCON se zavazuje v rámci školení kupujícího seznámit s epilačním systémem LYCON, s jednotlivými produkty a postupy tak, aby kupující mohl plně využívat vlastností a funkcí tohoto systému ke své podnikatelské činnosti, a to ke spokojenosti obou stran.
 2. LYCON nepředává KNOW-HOW ke svým produktům a postupům BEZ NAVÁZÁNÍ SPOLUPRÁCE a tedy BEZ ZAKOUPENÍ tzv. startovací sady. Účast na školení LYCON je podmíněna zakoupením výrobků. Kupující je s tímto faktem seznámen již v tzv. uvítacím emailu a obdrží nejen kompletní ceník výrobků, ale také vyčíslení  hodnoty základního balíčku.  Základní startovací sada do kabiny je totožná pro všechny budoucí partnerské salony a obsahuje 10% slevu na výrobky.
 3. Kupující se zavazuje objednat zboží nejpozději do 14 dnů od data školení. Prodávající vystaví fakturu za školení a fakturu za zboží, obě s týdenní splatností. Po uhrazení faktur zboží odesílá na zvolenou dodací adresu přepravní společností a certifikát za školení pak poštou.
 4.  V případě neobjednání zboží ve lhůtě 14 dnů od data školení, a to z jakéhokoliv důvodu, prodávající vystaví fakturu na plnou částku školení, bez původně nastavených slev. Splatnost faktury je jeden týden. 
 5. Pokud kupující doobjedná startovací sadu do 14 dnů ode dne splatnosti faktury za školení, hodnota původně domluvené slevy bude odečtena od faktury za zboží a původně nabídnutá 10% sleva na výrobky započítána. 
 6. V případě, že kupující nesplní podmínku zakoupení základní startovací sady v dané lhůtě, původně domluvená sleva na výrobky a školení je zrušena. Certifikát není vystaven a kupující není zařazen mezi partnerské salony LYCON. 

NÁKUP ZBOŽÍ 

 1. Kupující je oprávněn zboží objednávat telefonicky na čísle +420 774 564 669, emailem lyconcz@gmail.com, info@lycon.cz nebo na webové stránce lycon.cz v sekci MUJ LYCON, po přesměrování a přihlášení do e-shopu muj.lycon.cz.
 2. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem smlouvy, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu. Kupující se zavazuje, že zboží řádně a včas převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu zboží.
 3. Objednávka, která je návrhem smlouvy, musí obsahovat zejména tyto údaje: jméno a příjmení kupujícího, jeho místo podnikání (sídlo), specifikace objednaného zboží, počet kusů jednotlivého zboží a přesnou adresu místa doručení.
 4. V případě neúplné nebo nesrozumitelné objednávky nese plnou odpovědnost za nekompletnost či nepřesnosti v počtu a druhu dodaného zboží kupující.
 5. Učiněním objednávky kupující akceptuje ceny zboží uvedené v aktuálním ceníku, který je kupujícímu poskytnut na vyžádání na emailových adresách lyconcz@gmail.com, info@lycon.cz nebo na webové stránce lycon.cz v sekci MUJ LYCON, po přesměrování a přihlášení do e-shopu muj.lycon.cz.
 6. Prodávající si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě neuhrazení kupní ceny za zboží v plném rozsahu, platební neschopnosti nebo porušení těchto obchodních podmínek.
 7. Prodávající nabízí své produkty v rámci svých dostupných zásob a pouze ty, které jsou uvedeny na webové stránce lycon.cz
 8. Záruční dobu ohřívačů určuje výrobce. 

 KUPNÍ CENA A FAKTURACE

 1. Ceny účtované za zboží jsou platné ke dni objednávky. Ceny jsou uvedeny bez DPH a konečná cena zahrnuje poplatky za přepravu. Aktuální cena zboží je uvedena v aktuálním ceníku, který je kupujícímu kdykoliv k dispozici na lyconcz@gmail.com, info@lycon.cz. O změnách cen bude distributor kupujícího informovat s předstihem.
 2. Přepravní hmotnost a cena za přepravu bude sdělena při objednávce zboží. 
 3. Poplatek za přepravu je na daňovém dokladu rozepsán zvlášť a vztahuje se na všechny objednávky s přepravou zboží. Aktuální cena přepravy je 130 Kč bez DPH / 157 Kč včetně DPH.
 4. Prodávající má právo snížit ceny výrobků u promo akcí či speciálních nabídek. Nenabízí ovšem množstevní slevy či snížené sazby pro velkoobchody apod.

PLATBA ZA ZBOŽÍ 

 1. Cena zboží je splatná v plné výši do 7 dnů od vystavení faktury prodávajícím, tedy od uzavření kupní smlouvy. Zboží zůstává až do okamžiku jeho plného uhrazení majetkem prodávajícího. Platba: PŘEVODEM / PŘEDEM NA ÚČET / QR KÓD – pod příslušným variabilním symbolem. Následně externí dodavatel skladovacích a balících služeb připraví zásilku k odeslání a předá přepravci.
 2. Kupní cena za zboží může být pouze ve výjimečných případech uhrazena v hotovosti při osobním předání zboží. Platba v hotovosti je limitována částkou 350.000,- Kč, a to v souladu se zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti.
 3. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na účet prodávajícího nebo vyplacením celé částky v hotovosti.
 4. Ve výjimečných případech, kdy prodávající schválí odloženou platbu, jsou faktury splatné v plné výši do 14 dnů od vystavení daňového dokladu.
 5. V případě opožděné platby je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat úrok z prodlení dle příslušného nařízení vlády, jakož i náhradu za veškeré náklady spojené s vymáháním.

PODMÍNKY DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Prodávající vynaloží veškeré možné úsilí k zajištění dodávky v České Republice do pěti pracovních dnů od uhrazení kupní ceny za objednané zboží.
 2. Zboží je odesíláno na adresu určenou kupujícím, a ten je povinen si na této adrese zboží řádně a včas převzít, jakož i učinit všechny kroky k řádnému převzetí zboží (např. poskytnutí aktuálního telefonního čísla).
 3. Riziko ztráty a poškození zboží přechází na kupujícího při jeho převzetí. 

OVĚŘENÍ ZBOŽÍ

 1. Kupující odpovídá za ověření množství a stavu zboží při převzetí. V případě fyzického poškození dodávky sepíše s dopravcem protokol o zjištěných závadách. V případě, že zboží nebylo doručeno, je poškozeno či chybějí položky, oznámí tuto skutečnost dodavateli do 24 hodin od obdržení zásilky (uchováním všech příslušných daňových dokladů a podepsaného dodacího listu). V případě včasného neoznámení vad nemusí být reklamace uznána.
 2. V případě oznámení skutečnosti do 24 hodin od obdržení a uznání reklamace, dodavatel kupujícímu nahradí poškozené zboží, popřípadě bude toto zboží kupujícímu proplaceno v odpovídající výši.

VÝMĚNA ČI VRÁCENÍ ZBOŽÍ, REKLAMACE

 1. Prodávající respektuje zákonná práva kupujícího na vrácení vadného zboží dle příslušných českých právních předpisů (NOZ).
 2. Výměna zboží a vrácení zboží z jiných důvodů než jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách či v příslušném zákoně jsou možné pouze se souhlasem prodávajícího.
 3. Vlastnosti zboží odpovídají jeho písemné specifikaci uvedené na webových stránkách lycon.cz. Obrázky k tomuto zboží odpovídají přesnému vzhledu zboží. Zboží je určené pro trh České republiky a splňuje předpisy platné na jejím území.
 4. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. Zboží se vrací v místě podnikání prodávajícího.
 5. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než je zboží navráceno a zkontrolováno prodávajícím. Prodávající je povinen vrátit všechny peněžní prostředky, na které má kupující nárok, do 14 dnů od doručení navráceného zboží. Náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující.
 6. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, právo z vadného plnění mu nemusí být prodávajícím přiznáno.

POUŽÍVÁNÍ ZNAČKY LYCON, LOGO, OCHRANNÁ ZNÁMKA, PŘEPRODEJ, DOPORUČENÉ A MINIMÁLNÍ CENY SAMOSTATNÝCH OŠETŘENÍ LYCON

 1. Výrobky značky LYCON se dodávají pouze do autorizovaných salonů.
 2. Autorizované salony mohou používat vosky a výrobky LYCON. Tento souhlas se vztahuje na konkrétní salon v konkrétní lokaci. Pokud se salon přemístí nebo otevírá novou pobočku, prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od svého předešlého souhlasu. Schválení individuálního salonu neznamená schválení ostatních salonů v rámci řetězce.
 3. Prodávající prodává výrobky do autorizovaných salónů pro jejich výhradní použití. Kupující není oprávněn zboží, které koupil od prodávajícího prodávat třetím osobám. 
 4. Se schválením prodávajícího je možné výrobky nabídnout k prodeji ostatním partnerům LYCON a to v uzavřené skupině na Facebooku, LYCON CZ autorizované salony - podpora a spolupráce
 5. Kupující se zavazuje dodržovat postupy ošetření určené výrobcem a tedy používání klíčových produktů, především pak před- a poepilační péče. Prodávající toto kontroluje.
 6. Autorizované salony mohou používat logo LYCON, obrázky či grafiku v jejich reklamních materiálech pouze s výhradním souhlasem prodávajícího LYCON COSMETICS v České republice. Toto povolení může být odejmuto, pokud salon přestane používat vosky LYCON, nebo na základě rozhodnutí distributora.
 7. Kupující bere na vědomí, že LYCON a jeho výrobky patří mezi ochranné značky na světovém trhu. Kupující má k dispozici seznam doporučených cen ošetření LYCON, jenž jsou mu nápomocny při sestavování ceníku epilace ve svém salonu /DODATEK 1 - email/.
 8. V rámci sjednocení cen ošetření LYCON na českém trhu, kupující obdržel také seznam minimálních stanovených cen ošetření LYCON. Vztahuje se pouze na epilaci LYCON, jež není součástí kosmetického ošetření. Kupující se dobrovolně rozhodl tyto ceny dodržovat v rámci vzájemné spolupráce /DODATEK 1 - email/.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Tento článek zakotvuje pravidla ochrany osobních údajů kupujícího ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jako „GDPR“). Prodávající se GDPR při zpracování osobních údajů kupujícího řídí a zpracovává osobní údaje pouze v souladu s GDPR. Zpracováváním se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, používání, zveřejňování a uchovávání.
 2. Při kontaktování prodávajícího přes jeho webové stránky či jiným způsobem a dále pak při uzavření kupní smlouvy dochází k předání osobních údajů kupujícího prodávajícímu a jejich následnému zpracování prodávajícím. Osobními údaji, které bude prodávající o kupujícím zpracovávat, jsou jeho jméno a příjmení, název společnosti, adresu provozovny, e-mail, telefonní číslo, webové/FB stránky, IČO, DIČ (pokud je kupující plátcem DPH), případně pak identifikaci zaměstnance kupujícího.
 3. Právním základem zpracování osobních údajů je uzavření kupní smlouvy a její naplnění. Osobní údaje budou prodávajícím zpracovávány po dobu plnění smlouvy, běhu záruční doby a 10 let po ukončení záruční doby jako důkaz proti právním nárokům. Osobní údaje, které je nutno dle příslušných zákonů uchovávat i poté, budou zpracovávány po dobu určenou příslušnými právními předpisy. Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s uživatelským účtem budou zpracovávány 10 let po posledním nákupu zboží, pokud kupující svůj účet nezruší dříve. K osobním údajům budou mít přístup prodávající a jeho subdodavatelé služeb, což jsou především účetní, případně daňoví, právní a marketingoví poradci prodávajícího, poskytovatel případného e-shopového řešení a poskytovatel hostingu. Osobní údaje jsou v minimálním rozsahu předávány externím dopravcům za účelem doručení zboží zákazníkům. Osobní údaje budou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci pouze v případě zálohy dat za účelem lepší ochrany dat a osobních údajů před ztrátou či zničením.
 4. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu či doplnění, právo požadovat omezení zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu (tento výmaz bude proveden, pokud nebude v rozporu s oprávněnými zájmy prodávajícího) a další práva stanovená v GDPR, jako právo odvolání souhlasu. Bližší a podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů, kterými se prodávající řídí. V těchto zásadách jsou také podrobně uvedena a popsána práva týkající se ochrany osobních údajů, která může kupující v souvislosti se svými osobními údaji uplatnit. Zásady jsou dostupné na stránce www.lycon.cz.
 5. Kupující může kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

UŽIVATELSKÝ ÚČET V E-SHOPU MUJ LYCON

 1. Kupující může na základě registrace v rámci E-shopu přistupovat do svého Uživatelského účtu.
 2. Při registraci Uživatelského účtu je jeho povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.
 3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je jeho povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.
 4. Uživatelský účet je osobní, a kupující není tedy oprávněn umožnit jeho využívání třetím osobám.
 5. Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 24 měsíců nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.
 6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ 

 1. V případě, že kupující udělí souhlas se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním osobních údajů kupujícího pro tyto účely, budou mu obchodní sdělení zasílána. Tyto souhlasy může kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu a to písemně prostřednictvím emailu lyconcz@gmail.com nebo info@lycon.cz.

 PORUŠENÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK / ODEBRÁNÍ PŘÍSTUPU

 1. Prodávající si vyhrazuje právo vyjmout kupujícího ze seznamu autorizovaných salonů a odstoupit od dodávek zboží v případě porušení svých obchodních podmínek. V takovém případě musejí být všechny nepoužité výrobky LYCON navráceny prodávajícímu. Toto zboží bude kupujícímu proplaceno v odpovídající výši (náklady na školení ani přepravné nejsou vratné).
 2. Kupující je s okamžitou platností povinen přestat používat značku LYCON, loga či reklamní předměty označené logem LYCON k propagaci svého salonu. Všechna označení LYCON musí být odstraněna (z vnějších i vnitřních prostor salonu, webové stránky, Facebooku, Twiteru atd.).
 3. Přístup do E-shopu bude zrušen.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 1. Veškeré majetkové spory včetně účinnosti, porušení či ukončení právního vztahu vyplývající z těchto podmínek, potažmo z kupní smlouvy, jejíž jsou obchodní podmínky nedílnou součástí, se smluvní strany zavazují řešit před soudy České republiky, a to v souladu s českým právem jako právem rozhodným.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek kdykoliv, a to zveřejněním nové verze. Změnu oznámí prodávající kupujícímu písemně zasláním informativního emailu. Ten má právo změnu odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 3 měsíců.
 3. Kupující svým podpisem níže stvrzuje, že se seznámil uvedenými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO PARTNERSKÉ SALONY LYCON - K ČEMU DÁVÁTE VÁŠ SOUHLAS:

BOD 1 SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji tímto souhlas Ing. Lence Markové, jednatelce společnosti WAXOFF s.r.o. a výhradnímu dovozci a distributorovi společnosti LYCON CZ se sídlem Láskova 1801/5, Praha 11 – Chodov, 148 00, IČ 19187378, DIČ CZ19187378, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala mé osobní údaje.

Jaké údaje bude LYCON CZ zpracovávat?

 • Kontaktní údaje: jméno a příjmení, sídlo případně provozovnu, IČO, DIČ u plátců DPH, případně pak identifikace Vašeho zaměstnance; telefon, e-mailová adresa, webová adresa / FB adresa,
 • další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: údaje o objednaném zboží, provedených objednávkách, zaplacených částkách, provedených platbách, údaje o reklamacích,
 • údaje nastavení v zákaznickém systému: zejména jde o e-mailovou adresu,
 • údaje z vaší komunikace s námi: emaily a zprávy, které nám zasíláte prostřednictvím telefonu či mobilních aplikací, pomocí sociálních sítí aj.

Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje?

 • za účelem uzavření a plnění smlouvy na nákup zboží nebo služeb; a při vyřizování vašich reklamací
 • pro účely zákaznického servisu a marketingové komunikace (přímého marketingu) – po dobu trvání spolupráce, 
 • pro účely plnění našich zákonných povinností, 
 • pro účely našich oprávněných zájmů, zejména z důvodu zkvalitnění služeb. Oprávněným zájmem může být zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení, pokud již s Vámi jsme v obchodním vztahu a obchodní sdělení bude přímo souviset se zbožím nebo plněním, které jsme Vám již poskytli.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • přepravní společnost DPD v rámci zajištění dodávek zboží od nás k Vám a externí skladovací a balící společnost
 • účetní, daňoví či marketingoví poradci; v neposlední řadě také právní zástupci, pokud je to nezbytně nutné pro vymáhání pohledávek nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů; dále pak poskytovatelé IT služeb a hostingu.

Berete na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • právo na přístup k vašim osobním údajům a pořízení kopie osobních údajů, které zpracováváme, 
 • právo na opravu a doplnění vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje, 
 • právo na výmaz vašich osobních údajů. My tak učiníme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy a našimi oprávněnými zájmy, 
 • právo na omezení zpracování vašich osobních údajů. Na vaši žádost můžeme za určitých, právními předpisy stanovených, podmínek omezit nakládání s vašimi osobními údaji, 
 • právo na přenositelnost. V případě, že zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy, máte právo na přenos takových osobních údajů jinému správci,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme z důvodu našeho oprávněného zájmu. Jedná-li se o zpracování kvůli marketingovým účelům, přestaneme tyto údaje zpracovávat, v ostatních případech tak učiníme, nebude-li to v rozporu s platnými právními předpisy. 

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný a dobrovolný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na lyconcz@gmail.com nebo dopisu na adresu společnosti. Odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním).

BOD 2 SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM MARKETINGOVÝCH SDĚLENÍ PROSTŘEDNICTVÍM EMAILŮ ČI SMS

Zákazník si přeje, aby mu společnost LYCON zasílala novinky o výrobcích, zboží, akčních cenách a jiná obchodní sdělení související s produkty společnosti LYCON CZ. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním). Údaje uchováváme po dobu trvání uděleného souhlasu, tedy po dobu 5 let. Odběr takových marketingových sdělení však můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím kontaktního emailu lyconcz@gmail.com.

BOD 3 UVEDENÍ VAŠEHO SALONU NA STRÁNKÁCH LYCON / PROPAGACE / ZPRACOVÁNÍ PŘÍPADNÝCH FOTOGRAFIÍ

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá za účelem marketingu a propagace Vašeho salonu používající náš produkt. Kontaktní údaje na Vás popř. fotografie jsou uveřejněny prostřednictvím sociálních sítí (Facebook / stránky LYCON CZ). Tyto fotografie může Vaše společnost dále sdílet spolu s dalšími obrázky. Údaje uchováváme po dobu trvání uděleného souhlasu, tedy po dobu 3 let. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím kontaktního emailu lyconcz@gmail.com. Odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním).

 

JÁ NÍŽE UVEDENÝ/UVEDENÁ PRO LYCON CZ:

A/ Souhlasím s podmínkami, za kterých prodávající prodává výrobky LYCON CZ (strana 1-3 OP) a také s DODATKEM 1 (strana 6 OP). Jsem si vědom/a toho, že tyto podmínky se mohou v průběhu času měnit. Aktuální verze je kdykoliv k dispozici na vyžádání na lyconcz@gmail.com. Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014 s pozdějšími aktualizacemi.

 B/ Potvrzuji, že jsem byl seznámen/a se ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKAZNÍKY LYCON CZ (strana 4 OP). 

………………………………………………………….

Jméno a příjmení: 

………………………………………………………....                                                                         

Název salonu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .………………………………………………………………………………………………………

Adresa salonu:                                                                                                                                                             

…………………………………..                

IČO:                                                                   

..............................................

DIČ (plátce DPH):                                                                                

…………………………………..                 

Tel:                                                                     

…………………………………..

Email:                                                                                                      

…………………………………..............

www/FB/Instagram:                                                                      

                                    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

DORUČOVACÍ ADRESA, POKUD JE JINÁ, NEŽ ADRESA SALONU

 

.....................................................

Podpis a Datum

 

Jiné informace (např. dodání IČO, plánované otevření salonu aj.):

 

V SALONU NABÍZÍM:

□  EPILACE OBLIČEJE            □  EPILACE OSTATNÍCH CITLIVÝCH OBLASTÍ      □ EPILACE VELKÝCH PLOCH / nohy, ruce, záda, hrudník       

□  PEDIKÚRA                            □  MANIKÚRA        □ BARVENÍ OBOČÍ A ŘAS                     □ SAMOOPALOVACÍ PŘÍPRAVKY